Vous êtes dans un espace d'archives.   Découvrez le nouveau site Musagora !

-

 LE TEMPLE D'ARTÉMIS À ÉPHÈSE

sommaire du site

 Paul de Tarse à Ephèse
(Actes des Apôtres 19)

 .


19.1 Θέλοντος δὲ τοῦ Παύλου
κατὰ τὴν ἰδίαν βουλὴν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς τὴν Ἀσίαν·
διελθὼν δὲ τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἔρχεται εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν τινας μαθητάς
2 εἶπε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν· Ἀλλ' οὐδὲ πνεῦμα ἅγιόν λαμβάνουσιν τινες ἠκούσαμεν.
3 Εἶπεν δὲ · Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ ἔλεγον· Εἰς τὸ Ἰωάνου βάπτισμα.
4 Εἶπεν δὲ ὁ Παῦλος · Ἰωάνης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων
εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ' ἔστιν εἰς Χριστόν.
5 ἀκούσαντες δὲ  τοῦτο ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
6 Καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς χεῖρα τοῦ Παύλου εὐθέως ἐπέπεσεν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτοἶς, ἐλάλουν δὲ γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.
7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα. 8 Εἰσελθὼν δὲ ὁ Παῦλος εἰς τὴν συναγωγὴν ἐν δυνάμει μεγάλῃ ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς δια10λεγόμενος
καὶ πείθων περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
9 Τινες μὲν οὖν αὐτῶν ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους τῶν ἐθνῶν τότε, ἀποστὰς ὁ Παῦλος ἀπ' αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, τὸ καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννιου τινός ἀπὸ ὥρας πέμπτης ἕως δεκάτης.
10 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ἕως πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν Ἀσίαν ἤκουσαν τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, Ἰουδαῖοι καὶ Ἕλληνες.
11 Δυνάμεις δὲ οὐ τὰς τυχούσας ὁ Θεὸς ἐποίειδιὰ τῶν χειρῶν Παύλου,
12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐπιφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ καὶ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι .
13 Ἐπεχείρησαν δέ τινες ἐκ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύμα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα  Κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες· Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.
14 Ἐν οἷς καὶ υἱοὶ Σκευᾶ τινος ἱερέως ἠθέλησαν τὸ αὐτὸ ποιῆσαι ἔθος εἶχαν τοὺς τοιούτους ἐξορκίζειν καὶ εἰσελθόντες πρὸς τὸν δαιμονιζόμενον ἤρξαντο ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα λέγοντες, Παραγγέλλομέν σοι ἐν Ἰησοῦ ὃν Παῦλος ἐξελθεῖν κηρύσσει.
15 Τότε ἀπεκρίθη τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι· ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;
16 καὶ ἐναλλόμενος εἰς αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος,
ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν, κυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ' αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.
17 Τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοιςκαὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα Κυρίου Ἰησοῦ·
18 πολλοί δὲ τῶν πεπιστευόντων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν.
19 Ἱκανοὶ τῶν περὶ τὰ ἔργα πραξάντων συνενέγκαντες καὶ τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισον τὰς τιμὰς αὐτῶνεὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε.
20 Οὕτως κατὰ κράτος ἐνίσχυσεν καὶ ἡ πίστις τοῦ θεοῦ ηὔξανε καὶ ἐπλήθυνε.
21 Τότε Παῦλος ἔθετο ἐν τῷ πνεύματι διελθεῖν τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Ἀχαΐαν καὶ πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσολυσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ρώμην ἰδεῖν.
22 Καὶ ἀποστείλας εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον ὀλίγον ἐν τῇ Ἀσίᾳ.
23 Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐχ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ.
24 Δημήτριος γάρ τις ἦν ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος
ὃς παρείχε τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν·
25 οὗτος συναθροίσας  τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα τεχνέτας ἔφη πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες συντεχνῖται, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστιν,
26 καὶ ἀκούετε καὶ θεωρεῖτε οὐ μόνον ἕως Ἐφέσιου, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν πάσης Ἀσίας
ὁ Παῦλος οὗτος τίς τότε πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὗτοι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γενόμενοι.
27 Οὐ μόνον δὲ τοῦτο ἡμῖν κινδυνεύει τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ἱερὸν Ἀρτέμιδος εἰς οὐθὲν λογισθήσεται, ἀλλὰ καθαιρεῖσθαι μέλλειν   ἣν ὅλη Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.
28 Ταῦτα δὲ ἀκούσαντες καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ δραμόντες εἰς τὸ ἄμφοδον ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη  Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
29 Καὶ συνεχύθη ὅλη ἡ πόλις αἰσχύνης, ὥρμησάν δὲ ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον καὶ συναρπάσαντες Γάϊον καὶ ἈρίσταρχονΜακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
30 Βουλομένου δὲ τοῦ Παύλου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον οἱ μαθηταί ἐκώλυον.
31 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὑπάρχοντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.
32 Ἄλλοι μὲν οὖν ἄλλο ἔκραζον· ἡ γὰρ ἐκκλησία ἦν συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλεῖστοι οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν. Ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου κατεβίβασαν Ἀλέξανδρον, προβαλλόντων αὐτὸν τῶν Ἰουδαίων· ὁ δὲ Ἀλέξανδρος κατασείσας τῇ χειρὶ ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήμῳ.
34 Ἐπιγνόντες δὲ ὅτι Ἰουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία πάντων, ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων· Μεγάλη  Ἄρτεμις Ἐφεσίων.
35 Κατασείσας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν· Ἄνδρες Ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὃς οὐ γινώσκει τὴν ἡμέτεραν πόλιν νεωκόρον εἶναι τῆς μεγάλης  Ἀρτέμιδος καὶ τοῦ Διοσπετοῦς;
36 ἀναντιρρήτων
οὖν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.
37 Ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους ἐντάδε μήτε ἱεροσύλους μήτε βλασφημοῦντας τὴν θεὰν ἡμῶν.
38 Εἰ μὲν οὖν Δημήτριος οὗτος οἱ καὶ σὺν αὐτῷ τεχνῖται ἔχουσι πρός αὐτοὺς τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις.
39 Εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῷ νόμῳ ἐκκλησίας ἐπιλυθήσεται.
40 Καὶ γὰρ κινδυνεύομεν σήμερον ἐγκαλεῖσθαι στάσεως, μηδενὸς αἰτίου οντος περὶ οὗ δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον τῆς συστροφῆς ταύτης.
Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσε τὴν ἐκκλησίαν.
20.1 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον προσκαλεσάμενος  Παῦλος τοὺς μαθητὰς
καὶ πολλὰ παρακελε[υ]σαςποσπασάμενος ἐξῆλθεν εἰς Μακεδονίαν.

   
Actes des Apôtres 19  

19.1  Or Paul voulant, selon son propre dessein,  aller à Jérusalem, l'Esprit lui dit de retourner en Asie. Aprés avoir parcouru les hauts districts, il se rend à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples,
2. il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.
3. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean.
4. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus.
5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
7. Ils étaient en tout environ douze hommes.
8. Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader ceux qui l’écoutaient.
9. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie du Seigneur, il se retira d’eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l’école d’un nommé Tyrannus.
10. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.
11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
12. au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche !
14. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l’un des principaux sacrificateurs.
15. L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?
16. Et l’homme dans lequel était l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés.
17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s’empara d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié.
18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait.
19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent.
20. C’est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
21. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d’aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l’Achaïe. Quand j’aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome.
22. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie.
23. Il survint, à cette époque, un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur.
24. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable.
25. Il les rassembla, avec ceux du même métier, et dit : Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie ;
26. et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d’homme ne sont pas des dieux.
27. Le danger qui en résulte, ce n’est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit ; c’est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l’Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant.
28. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier : Grande est la Diane des Éphésiens !
29. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul.
30. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l’en empêchèrent ;
31. quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour l’engager à ne pas se rendre au théâtre.
32. Les uns criaient d’une manière, les autres d’une autre, car le désordre régnait dans l’assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s’étaient réunis.
33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant ; et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple.
34. Mais quand ils reconnurent qu’il était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant près de deux heures : Grande est la Diane des Éphésiens !
35. Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit : Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d’Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ?
36. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation.
37. Car vous avez amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse.
38. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu’un, il y a des jours d’audience et des proconsuls ; qu’ils s’appellent en justice les uns les autres.
39. Et si vous avez en vue d’autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale.
40. Nous risquons, en effet, d’être accusés de sédition pour ce qui s’est passé aujourd’hui, puisqu’il n’existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l’assemblée.

20.1 Alors après que le tumulte eut cessé,Paul appelant auprès de lui les disciples,et les exhortant longuement  partit pour la Macédoine.

(Traduction à pertire de la version de Louis Segond, 1910)