Vous êtes dans un espace d'archives.   Découvrez le nouveau site Musagora !

-

 LE TEMPLE D'ARTÉMIS À ÉPHÈSE

sommaire du site

Xénophon : le domaine de Scillonte et le  temple d'Artémis
(Xénophon, Anabase,  V, 3, 5-10)

 .

Ξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ Ἀπόλλωνος ἀνάθημα ποιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν Ἀθηναίων θησαυρὸν καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ Προξένου, ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέθανεν· ξένος γὰρ ἦν αὐτοῦ. 
Tὸ δὲ τῆς Ἀρτέμιδος τῆς Ἐφεσίας, ὅτ᾽ ἀπῄει σὺν Ἀγησιλάῳ ἐκ τῆς Ἀσίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδόν, καταλείπει παρὰ Μεγαβύζῳ τῷ τῆς Ἀρτέμιδος νεωκόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει ἰέναι, καὶ ἐπέστειλεν, ἢν μὲν αὐτὸς σωθῇ, αὑτῷ ἀποδοῦναι· ἢν δέ τι πάθῃ, ἀναθεῖναι ποιησάμενον τῇ Ἀρτέμιδι ὅ τι οἴοιτο χαριεῖσθαι τῇ θεῷ. Ἐπειδὴ δ᾽ ἔφευγεν ὁ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν Σκιλλοῦντι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων οἰκισθέντος παρὰ τὴν Ὀλυμπίαν ἀφικνεῖται Μεγάβυζος εἰς Ὀλυμπίαν θεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακαταθήκην αὐτῷ. Ξενοφῶν δὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ θεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ὁ θεός. Ἔτυχε δὲ διαρρέων διὰ τοῦ χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς. Kαὶ ἐν Ἐφέσῳ δὲ παρὰ τὸν τῆς Ἀρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς ποταμὸς παραρρεῖ. Καὶ ἰχθύες τε ἐν ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ κόγχαι· ἐν δὲ τῷ ἐν Σκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ θῆραι πάντων ὁπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα θηρία. Ἐποίησε δὲ καὶ βωμὸν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ, καὶ πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, οἶνον, τραγήματα, καὶ τῶν θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος, καὶ τῶν θηρευομένων δέ.
Kαὶ γὰρ θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν οἵ τε Ξενοφῶντος παῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν, οἱ δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες ξυνεθήρων· καὶ ἡλίσκετο τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι. Ἔστι δὲ ἡ χώρα ᾗ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς Ὀλυμπίαν πορεύονται ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. ἔνι δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη δένδρων μεστά, ἱκανὰ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς τρέφειν καὶ ἵππους, ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. Περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραῖα. Ὁ δὲ ναὸς ὡς μικρὸς μεγάλῳ τῷ ἐν Ἐφέσῳ εἴκασται, καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαρίττινον χρυσῷ ὄντι τῷ ἐν Ἐφέσῳ.  Kαὶ στήλη ἕστηκε παρὰ τὸν ναὸν γράμματα ἔχουσα· ἱερὸς ὁ χῶρος τῆς Ἀρτέμιδος. τὸν ἔχοντα καὶ καρπούμενον τὴν μὲν δεκάτην καταθύειν ἑκάστου ἔτους. ἐκ δὲ τοῦ περιττοῦ τὸν ναὸν ἐπισκευάζειν. ἂν δὲ τις μὴ ποιῇ ταῦτα τῇ θεῷ μελήσει.

(Xénophon, Anabase,  V, 3, 5-10)

   
Xénophon ayant fait faire une offrande pour Apollon, la consacra à Delphes dans le trésor des Athéniens, et y fit inscrire son nom et celui de Proxène son hôte qui avait été mis à mort avec Cléarque.
Quant à la portion de Diane, lorsqu'il revint d'Asie avec Agésilas, il la laissa à Mégabyze, prêtre de cette déesse ; car marchant avec Agésilas vers la Béotie où se donna la bataille de Coronée, Xénophon prévoyait qu'il y courrait de grands dangers. Il recommanda à Mégabyze de ne rendre ce dépôt qu'à lui-même s'il survivait au combat ; mais s'il y succombait, de faire faire ce qu'il croirait être le plus agréable à Diane et de le lui consacrer. Xénophon ayant été depuis banni de sa patrie et habitant alors Scilunte, ville bâtie par les Lacédémoniens dans les environs d'Olympie, Mégabyze vint voir les jeux olympiques et lui rendit son dépôt. Xénophon consulta les oracles ; et dans le lieu indiqué par les dieux, il acheta un territoire qu'il consacra à Diane ; ce territoire se trouva précisément traversé par le fleuve Sellenus. Un autre fleuve du même nom coule en Asie près du temple de Diane à Éphèse ; tous les deux sont poissonneux ; on trouve dans tous les deux des coquillages. Dans le domaine acquis pour cette déesse près de Scilunte, on chasse du gibier de toute espèce. Des fonds consacrés à Diane, Xénophon lui éleva encore un temple et un autel ; tous les ans ce général employait la dixième partie des fruits que produisaient ses terres, à faire un sacrifice pompeux. Tous les citoyens, tous les habitants du voisinage, hommes et femmes, prenaient part à la fête. Le domaine de la déesse fournissait aux assistants de la farine d'orge, du pain, du vin, des fruits secs ; on leur distribuait une portion des victimes engraissées dans les pâturages sacrés et du gibier,
car les fils de Xénophon et des autres citoyens faisaient une grande chasse pour cette fête ; ceux qui voulaient chasser avec eux y étaient admis. On prenait, soit sur le domaine consacré à Diane soit sur celui de Pholoé, des sangliers, des chevreuils et des cerfs ; ce lieu est situé à vingt stades environ du temple de Jupiter à Olympie, sur le chemin de cette ville à Sparte. Dans l'enceinte consacrée à Diane sont des bois, et des montagnes couvertes d'arbres, où l'on peut élever des porcs, des chèvres, des brebis et des chevaux : les équipages de ceux qui venaient à la fête y étaient donc abondamment nourris. Autour du temple même on a planté un verger d'arbres fruitiers qui donnent toute sorte d'excellents fruits dans la saison. Le temple ressemble en petit à celui d'Éphèse ; la statue de la déesse dans l'un a été faite d'après celle qui est dans l'autre ; mais celle de Scilunte est de bois de cyprès, et celle d'Éphèse d'or massif. On a élevé près du temple une colonne avec cette inscription : Ce territoire est consacré à Diane. Que celui qui l'occupera et en recueillera les fruits en prélève annuellement le dixième pour un sacrifice, et emploie le reste à entretenir le temple : s'il le néglige, la déesse en tirera vengeance.

Traduction E. Chambry.

Texte intégral disponible sur le site de Philippe Remacle